سبد خرید:

0 عدد - 0
سبد خرید شما خالی می باشد

0

از طراحی تا بافت با شما هستیم

ضد بید کردن قالی

در زندگي روزمره عواملي هستند که ضررهايي را براي اجناس  ، اموال شخصي و حتي سلامتي بشر

به وجود مي آورند که گاه اين ضرر هاي وارده خسارت هايي را به دنبال دارد.عواملي مانند موجودات

زنده ، حوادث گوناگون طبيعي و مصنوعي .


در اين ميان مي توان از بين موجودات زنده  سوسک قالي يا بيد را نام برد که حشره اي زرد رنگ است

که تا کنون زيان هاي غير قابل جبران زيادي به فرش هاي نفيس وارزشمند وارد کرده است و باعث

نابودی آن ها شده است .

بید سوسک قالی و سایر حشرات که نوزاد و یا خود آ نها از پشم تغذیه می کنند یکی از آفت های

عمده قالی ایران را همیشه تشکیل می دهند . ضرر و زیان عمده که هر سال از این راه متوجه

صاحبا ن قا لی می شود بسیار زیاد است . در بسیاری ا ز نقاط ایران مانند مازندران و نواحی گیلان

بواسطه این افت عمده نگهداری قالی دارای ضرر و زیا ن حتمی است .


تعداد زیادی از قالی های نفیس ایران توسط همین آفت از بین رفته اند و غا لباّ بوا سطه خطر بید

زدگی نگهداری قالی ا یران در موزه های عالم باعث اشکال و نگرا نی عمیق صاحبان این قالی ها

است.


متاسفانه آمار صحیحی از خساراتی که هر سال از این راه متوجه صاحبان قالی می شود در دست

نیست و تا کنون نیز هیچ کوششی برای جلو گیری از این آفت بعمل نیامده است .بارها نگارنده

مشاهده کرده است که قا لی های بسیار نفیسی از امریکا و اروپا برای رفو و تعمیر به ایران عودت

داده شده اند در حالیکه قبل از با فت و یا صدور آ نها به سهولت می توان این قالی ها را ضد بید

کرد.


پیشرفتها یی که دراین زمینه برای ا ز بین بردن این آ فت بعمل آمده است وا قعاّ در خور توجه بوده و

حیرت ا نگیز است و هر سال نیز مواد تعاونی تازه ای از این نوع از طرف کارخانه های عظیم سازنده

رنگ و مواد تعاونی به بازار فرستاده می شود.

در سال ۱۹۶۷ نیز به منظور مطالعه برای جلوگیری از خسارات ناشی از انواع بید و سایر حشراتی

که برای قالی مضر هستند مدتی در آ زمایشگاه های سازنده رنگ و موا د تعاونی مطالعه گردید ،

خوشبختانه نتایجی که به دست آمد بسیار جالب و برای قا لیبا فا ن در خوراهمیت است .

معمولاّ این مواد کمکی دو دسته هستند :

دسته ای که وجود آنها باعث ناراحتی بید شده و پشم را برای حیوان غیر ماکول می نماید .

دسته دوم آنهایی هستند که بید پس از خوردن آن از بین می رود .

برای شناسایی هر یک از این دو دسته بایستی به کاتالوگ و نشریات شرکتهای سازنده این مواد

مراجعه نمود.

این مواد بسته به نوع هر کدام میتوان به صورت جداگانه ای و یا در هر یک از مراحل شستشو

سفید گری و یا رنگرزی پشم با روشهای یک حمامه و یا دو حمامه بخوبی بکار برد .

در اینجا چند نوع مواد ضد بید را که در بازارهای ایران می توان نام برده می شود :

1) ایولان - یو - ۳۳ ، EULAN -U – ۳۳

2) ایولان - دبلیو آ - جدید ، EULAN - WA – NEW

3)می تین اف اف ، MITIN - FF (گایگی )

در زندگي روزمره عواملي هستند که ضررهايي را براي اجناس  ، اموال شخصي و حتي سلامتي بشر

به وجود مي آورند که گاه اين ضرر هاي وارده خسارت هايي را به دنبال دارد.عواملي مانند موجودات

زنده ، حوادث گوناگون طبيعي و مصنوعي .


در اين ميان مي توان از بين موجودات زنده  سوسک قالي يا بيد را نام برد که حشره اي زرد رنگ است

که تا کنون زيان هاي غير قابل جبران زيادي به فرش هاي نفيس وارزشمند وارد کرده است و باعث

نابودی آن ها شده است .

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی.